Dodání 2 kusů schodolezů

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výběrové řízení je realizováno dle Směrnice Jihočeského kraje Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi

1. ZADAVATEL

název:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

sídlo:

nám. T. G. Masaryka 788/1, 390 02 Tábor

IČO:

60064781

DIČ

CZ60064781

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:

182142594/0300

statutární orgán:

Ing. Blažena Hořejší, ředitelka

kontaktní osoba:

Ing. Blažena Hořejší

Tel.:

608260825

E-mail:

horejsi@szestabor.cz

 

2. NÁZEV ZAKÁZKY

Schodolezy

3. DRUH ZAKÁZKY

Dodávka

4. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet v den odeslání výzvy k podání nabídek a končí dne 3. 10. 2018 v 9:00. K otevírání obálek s nabídkami dojde bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se uskuteční na adrese:

Místo (např. místnost, patro): ředitelna Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy Tábor, Náměstí

Ulice č.p./č.o.: náměstí T. G. Masaryka 788

PSČ Obec: 390 02 Tábor

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce dodavatele, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou za dodavatele jednat, pokud sám není touto osobou.

5. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Obálky s nabídkami budou doručeny poštou nebo osobně na adresu:

Název zadavatele: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788

Místo (např. místnost, patro): kancelář školy

Ulice č.p./č.o.: Náměstí T. G. Masaryka 788

PSČ Obec: 390 02 Tábor

V případě osobního doručení je možno doručovat na podatelnu v tyto hodiny: 8:00 – 12:30

6. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je:

Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na:

Dodání 2 kusů schodolezů

173 000,00 Kč s DPH

Podrobné vymezení předmětu zakázky:

-          Pásový schodolez pro překonání schodiště s max. sklonem do 35ͦ

-          Snadná manipulovatelnost při přejezdech

-          Nosnost do 130 kg

-          Minimální doba na jedno nabití 30´

-          Protiskluzové pásy

-          Bezpečnostní pás

-          Motor 12V 300 W

Nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je maximální hodnotou. V případě, že dodavatel ve své nabídce předloží cenu vyšší než stanovenou, bude jeho nabídka vyřazena a dodavatel bude zadavatelem následně vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Váha tohoto hodnotícího kritéria je 100 %.

8. ZPŮSOB JEDNÁNÍ S DODAVATELI

Zadavatel nebude s dodavateli jednat o nabídkách.

9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavateli doporučujeme předložit nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s výzvou.

Doporučujeme jednotlivé listy nabídky pevně spojit a zabezpečit proti manipulaci, jednotlivé stránky nabídky doporučujeme očíslovat nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena identifikačními údaji o dodavateli obsahující:

§  název dodavatele,

§  sídlo,

§  IČO,

§  DIČ,

§  adresu pro doručování, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Obálka bude viditelně označena nápisem „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Schodolez“.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadované členění nabídky:

1)     Návrh kupní smlouvy

·         vyplněná příloha č. 1 výzvy

Dodavatel předloží nabídku v písemném originále

Žádná práva na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení nebudou dodavatelům přiznána.

 

10. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením samotného DPH (uvedené v % i v Kč) v následujícím členění:

1.       Celková nabídková cena za splnění předmětu dodávky :

Nabídková cena zahrnuje:

§  dodání nového, nepoužívaného, funkčního, nerenovovaného, kompletního a nepoškozeného zařízení

§  dopravu, vynášku, montáž, instalaci a zprovoznění předmětu koupě v místě plnění

§  uvedení předmětu koupě do provozu, jeho odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení, provedení případných dalších úkonů a činností nezbytných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,

§  předání dokladů nutných k převzetí a užívání předmětu koupě, tj. zejména:

·         dokladů o provedených revizích, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě předmětu koupě.

§  předvedení předmětu koupě a zaškolení obsluhy kupujícího.

Nabídková cena bude vyčíslena na vyznačených místech v kupní smlouvě

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Doba plnění zakázky:

Zahájení plnění zakázky: od nabytí účinnosti smlouvy .

Ukončení plnění zakázky: nejpozději do 14  dnů od zahájení plnění zakázky

Místo plnění zakázky:

Ulice č.p./č.o.: Náměstí T. G. Masaryka 788 a Tábor – Měšice, Chýnovská 223

PSČ Obec: 390 02 Tábor

12. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zakázce za účelem její konkretizace, příp. vyjasnění sporných záležitostí. Případné rozpory je nutné vyjasnit si ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Žádost musí být písemná a musí být doručena zadavateli na adresu nebo e-mail uvedené v čl. 1 těchto zadávacích podmínek, nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neposkytuje dodavatelům prohlídku místa plnění.

 

 

 15. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

a)      Základní způsobilosti

b)     Profesní způsobilosti

 

Ad a) Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením originálu (či úředně ověřené kopie) čestného prohlášení k základní způsobilosti potvrzeného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Doklad prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům je uvedeno v příloze č. 2 výzvy k podání nabídek..

Ad b) Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo prostou kopii výpisu z jiné obdobné evidence (např. živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku). Pokud je ke splnění profesních kvalifikačních předpokladů doručen výpis z obchodního rejstříku, nesmí být tento doklad k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

 

16. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého závazného návrhu smlouvy v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek, který dodavatel použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje. Dodavatel není, kromě doplnění požadovaných údajů, oprávněn návrh smlouvy, jakkoliv měnit.

Návrh smlouvy musí být jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a musí být součástí nabídky dodavatele.

 

 

17. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Kupní smlouva – návrh

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit. Účastníkovi výběrového řízení nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

 

V Táboře dne 20. 9. 2018

 

 

…………………………………..

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy