Informace k provozu škol

Testování žáků a studentů od 13. 4. 2021

1. Konzultace, zápočty a zkoušky – při účasti 1 žák (student) a 1 učitel – není povinné testování

2. Konzultace, zápočty a zkoušky – při účasti více než 1 žák (student) a 1 učitel – povinné testování, 

AG test:

Testování probíhá 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák (student) v těchto dnech chybí, je otestován ihned po příchodu do školy a dále pokračuje ve frekvenci 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek. 

Př.:

Žák A se účastnil výuky celý týden.  Žák B přišel do školy v úterý. Žák C přišel do školy ve středu. 

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Žák A

testován

x

x

testován

x

Žák B

chyběl

testován

x

testován

X

Žák C

chyběl

chyběl

testován

testován

X

 

RT-PCR test:

Testování probíhá 1x týdně vždy v pondělí. Pokud žák (student) v tomto dni chybí, je otestován ihned po příchodu do školy a dále pokračuje ve frekvenci 1x týdně v pondělí. 

Př.:

Žák A se účastnil výuky celý týden.  Žák B přišel do školy v úterý. Žák C přišel do školy ve středu. 

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Žák A

testován

x

x

x

x

Žák B

chyběl

testován

x

X

X

Žák C

chyběl

chyběl

testován

X

X

Testování se provádí před zahájením konzultace, zápočtu nebo zkoušky, popř. neprodleně po pozdějším příchodu žáka (studenta) do školy za dozoru pověřené osoby. Žák (student) i při negativním testu nesmí vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Testování se neprovádí u osob, které:

a) Doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin.

b) Absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost doloží potvrzením  od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě apod. 

c) Mají vystavení certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

d) Tyto osoby současně nesmějí vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Příprava k testování:

Za průběh zodpovídá vyučující 1. hodiny

Vyučující:

- si zajistí Ag testy (u ing. Jíchové), dezinfekci, papírové utěrky a rukavice  -  ve sborovně

- seznámí se s postupem testování  - zasláno emailem 12.4. 2021, https://www.youtube.com/results?search_query=msmt+video+testovani

- zajistí dodržování rozestupů 1,5 m a použití roušky.

- Po ukončení testování provede dezinfekci místa  a do odpadkového pytle (0,2 mm silné nebo 2 slabší pytle) uloží veškerý použitý materiál.

- po použití pytle zavázat, postříkat dezinfekcí a dát do komunálního odpadu, 

- Vyučující zapíše výsledek testování

K určení doby testovaní použít časovač  - stopky telefonu nebo hodinky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poučení o nutných opatřeních během návratu domů v případě pozitivního antigenního testu

Zletilý žák bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.

Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, s jehož souhlasem a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. 

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován. Žák nebo jeho zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

V Táboře 15.4. 2021

Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy

Informace k provozu škol