Informace pro uchazeče

Potvrzení nástupu na školu

Odevzdání zápisového lístku

- po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí,

- nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve,

- nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole,

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Nepřijatí uchazeči

Ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na požadovanou školu (obor).

Rozhodnutí o nepřijetí  si může uchazeč vyzvednout osobně ve škole 2. 5. 2022 od 12:00 hod. do 16:00 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou, případně datovou schránkou (pokud je nám oznámena); rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.

 

Možnost pro nepřijaté uchazeče je podání odvolání

- písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí,

- vzor odvolání je k dispozici.

 

Další kola přijímacího řízení budou  vyhlášena po ukončení 1. kola přijímacího řízení  (i s náhradním termínem). V dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek.

Termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy.