Přijímací řízení VOŠ - 4. kolo

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2021/22

denní i dálková forma studia

4. kolo

 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/22:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

  • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
  • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
  • Zemědělské technologie a stavby v krajině

 

Dálková forma:

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 30. 10. 2021.
  • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
  • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
  • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

 

Termín podání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení je 25.10 2021. 

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 29.10. 2021.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 29.10. 2021 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

  

V Táboře 29. září 2021                                                      Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor