VOŠ – školné

Každý přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (2000,-Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí dle vyhlášky 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání, § 15 na číslo účtu 182 142 594/0300, jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo. Pokud jste takto neučinili, máte možnost zaplatit do 25.8.2020. Nezaplacení školného bude posuzováno jako nezájem o studium.