Výsledky 2. kola přijímacího řízení - obor Agropodnikání

Školní rok: 2020/21

pořadí

číslo
jednací

body celkem
1. 2922020 84,83
2. 2912020 79,59
3. 3062020 69,58

Poučení o odevzdání zápisového lístku:

Dle § 60 g, odst. 6,7 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon upozorňujeme na odevzdání zápisového lístku do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí v dané střední škole. Posledním dnem doručení se považuje předání provozovateli poštovních služeb.

Ing. Blažena Hořejší

14.07.2020