Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - po náhradním termínu

Náhradní termín přijímacího řízení: 23.6.2020

Obor: Agropodnikání, 41-41-M/01

Přijatí uchazeči:

pořadí číslo jednací  body (max, min)
1. 1212020 144,3
2. 1472020  
3. 1182020  
4. 1232020  
5. 1862020  
6. 1462020  
7. 1782020  
8. 1152020  
9. 1742020  
10. 1292020  
11. 1302020  
12. 1622020  
13. 1382020  
14. 1342020  
15. 1652020  
16. 1312020  
17. 1642020  
18. 1842020  
19. 1762020  
20. 1362020  
21. 1372020  
22. 1522020  
23. 1012020  
24. 1602020  
25. 1952020  
26. 1692020  
27. 1812020  
28. 1282020  
29. 1392020  
30. 1412020  
31. 1352020  
32. 1672020  
33. 1792020  
34. 1902020  
35. 1332020  
36. 1202020  
37. 1732020  
38. 1712020  
39. 1852020  
40. 1492020  
41. 1542020  
42. 1222020  
43. 1122020  
44. 1882020  
45. 1112020  
46. 1592020  
47. 1612020  
48. 1752020  
49. 1552020  
50. 972020  
51. 1962020  
52. 1972020 48,08

 

Obor: Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01

Přijatí uchazeči:

pořadí

číslo
jednací

 body
(max,
min)

1. 1272020 148,33
2. 1872020  
3. 1682020  
4. 1722020  
5. 1802020  
6. 1452020  
7. 1162020  
8. 1832020  
9. 1022020  
10. 1702020  
11. 1402020  
12. 1912020  
13. 2012020  
14. 1512020  
15. 1532020  
16. 1502020  
17. 1132020  
18. 1582020  
19. 1482020 67,33

 

Obor: Agropodnikání, 41-41-M/01 - dálkové studium

Přijatí uchazeči:

pořadí

číslo
jednací

 body 
(max,
min)

1. 1632020 100.34

 

Poučení o odevzdání zápisového lístku

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června pro čtyřleté obory a nástavbová studia.

Poučení – nepřijatí uchazeči

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. 

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. 

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí. 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor