Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Základní informace o projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246 spolufinancováného Evropskou unií.

 

1.      Název projektu:

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

2.      Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

3.      Příjemce: Jihočeský kraj

4.      Partner s finančním příspěvkem: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788 

5.      Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

6.      Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

7.      Stručný popis klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788 je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

8.      Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu:

Vzdělávání pedagogů: Programy vzdělávání budou rozděleny na 2 části pro pedagogy zemědělské školy a partnerských škol (i ostatních zájemců). Tématické okruhy budou souviset s tématy kroužků a projektových dní.

Témata ke vzdělávání – budou postupně vyhlašována od března 2021

 informace: vondruskova@szestabor.cz

Pro pedagogy SŠ:        Práce s roboty a drony

Technická zařízení pro zpracování půdy na zahradách,

Příprava zvířat na výstavu.

Pro pedagogy ZŠ:        Přírodní zahrady

Voda v krajině

Využití bioodpadu na školní zahradě - kompostování.

 

Projektové dny:  Připravíme a budeme nabízet 4 typy projektových dní, kdy chceme postupně ukázat zemědělství jako všestranný obor, ve kterém jsou nutné znalosti z přírodních věd, techniky, ekologie a jehož úkolem je výroba nejen kvalitních potravin, ale též péče o zdraví člověka a krajinu.

 1. téma PD - Biologie a chemie: Realizace v budově školy, s využitím laboratoře biologie a pracovišť botanické zahrady a laboratoře chemie

Poznatky z chemie a její využití  - realizace v budově škole, využití laboratoře - pokusy s přírodními materiály.

Zkoumání kvality vod ve svém okolí, rozbory půdy  - žáci si mohou přivézt vzorky vody, půdy  ze školních pozemků.

2. téma PD - Environmentální výchova – zaměření na hospodaření s vodou a péčí o půdu, zaměřit se na monitoring ovzduší v okolí svého působení.

Realizace v učebnách školy a v terénu, pořídit zařízení k měření kvality vody, ovzduší, srovnávat kvalitu vody a ovzduší v různých částech města - vysvětlit vliv ozelenění na vodu a vzduch.

Exkurze - návštěva kompostárny.

3. téma PD - 3. Zemědělství, vztah ke zvířatům

Pracoviště na školního statku

Práce v zemědělství je práce s moderní technikou, při které však musíme myslet na krajinu a život v ní. Při projektovém dnu se účastníci budou učit zacházet s malými zvířaty, pečovat o ně.

Exkurze - Návštěva našich partnerů – zemědělských farem, společností do vzdálenosti 50 km od Tábora (min. 2) s rozdílným přístupem k hospodaření v krajině.

4. téma PD - Zdravý životní styl

Provázanost využití rostlin z botanické zahrady a využití poznatků z chemie – výroba mastí (měsíček, levandule, kostival), olejů – etérické rostliny atd. V rámci tohoto projektového dne ukázat zájemcům z řad žáků škol, co lze vyrobit pro lidské zdraví z přírodních produktů vypěstovaných na políčkách botanické zahrady, v bylinkové zahradě na školním statku, případně jak produkty rostlinné i živočišné distribuovat. Zájemci dostanou návod, jak vybudovat bylinkové zahrady a pracovat s produkty těchto zahrad. Ukázat jak takovéto produkty uchovávat, jak pracovat s léčivkami a správně skladovat. V případě zájmu můžeme pomoct při budování bylinkové zahrady přímo na pozemku partnerské školy.

 

Blok kroužků: Cílem kroužků bude vytvoření kladného vztahu účastníků k přírodě. Nabídneme účastníkům 3 kroužky  zaměřené  na ekologickou výchovu a biologii, chovatelské dovednosti, práci s technikou. Již při náboru žáků do kroužku si žáci zvolí variantu. Zázemím kroužků bude botanická zahrada s venkovním učebnou - altán pro výuku a laboratoře chemie a biologie školy, cvičná hala školního statku. Chovatelské dovednosti budou prováděny ve stájích ŠS a venkovním chovatelském zázemí v areálu ŠŠ, který vybudujeme v rámci projektových aktivit.

1. Kroužek ekologické výchovy a biologie bude určen hlavně pro kategorii mladších dětí, bude zaměřen na floru a faunu a naváže na školní znalosti vlastivědy, přírodopisu. Účastníci kroužku budou schopni poznat floru a faunu v BZ a okolí, budou poznávat ohrožené druhy a jejich ochranu. V botanické zahradě jsou chovány handicapované druhy zvířat, o které se členové kroužků naučí pečovat. Společně s odborníky vybudují voliéry, krmítka a vyberou vhodná zařízení, tak aby byl zajištěn jejich enrichment. Dle věkové kategorie - může být od mladšího školního věku až po střední školu - budeme vyrábět zařízení pro pohodu zvířat a hmyzu v BZ. V rámci péči o okolí se zaměříme na monitoring okolí Jordánu, zvláště kvalitu vody, k jejímuž zkoumání využijeme přístrojové vybavení chemické laboratoře.

2. Kroužek chovatelských dovedností bude určen pro žáky střední školy, případně jako smíšený (SŠ+ZŠ starší žáci), kdy se budou zdokonalovat v práci se zvířaty týkající se hodnocení standardů zvířat a jejich předvádění na výstavách. Naučí se zvířata připravovat na výstavy a předvádět pro účely bonitací a hodnocení.

 3. Kroužek práce s moderní zemědělskou technikou, hlavně robotika a drony, které mají význam zvláště v ochraně zvířat před zemědělskou technikou na polích a přesném obhospodařování pozemků (precizní zemědělství). Do jednotlivých kroužků plánujeme zapojit odborníky z řad ornitologů, včelařů, bonitérů apod. V rámci exkurzí navštívíme stanici pro handicapované živočichy v Harachově a ve Vlašimi, Botanický ústav v Třeboni a Botanickou zahradu v Tróji. Chovatelský kroužek bude předvádět hospodářská zvířata na chovatelských akcích regionu a na výstavě ZŽ v Českých Budějovicích. Největší zamýšlenou investicí bude venkovní chovatelské zázemí na Školním statku - ustájení malých hospodářských zvířat, drůbeže ve venkovních voliérách a přístřešcích.