Maturitní zkouška pro školní rok 2022 – 2023

Informace pro žáky 4. ročníků

Termíny

Společná část maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 na období 2. – 5. května 2023. Časový rozvrh zkoušek (jednotné zkušební schéma) bude ministerstvem stanoven nejpozději do 15. ledna 2023.

Didaktický test AJ, MAT     

2. 5. 2023

Didaktický test ČJL     

3. 5. 2023

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Písemná práce ČJ 

4. 4. 2023

Písemná práce AJ     

11. 4. 2023

Praktická zkouška 4. A, 4. B     

12. – 19. 5. 2023

Ústní zkouška 4. A, 4. B     

22. – 31. 5. 2023

 

Příprava na MZ   4. 5. – 10. 5. 2023

Společná část maturitní zkoušky:

český jazyk, cizí jazyk nebo matematika – forma didaktický test

 

Profilová část maturitní zkoušky:

Školský zákon:  Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury,  pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Přihláška k MZ s výběrem profilových  předmětů musí být podána do 1. 12. 2022 ředitelce školy.

Maturitní zkouška odborné předměty a praxe Agropodnikání - forma: ústní.

20 - 30 témat pro každou zkoušku – témata jsou zveřejněna vyučujícími ve třídách a na www. szestabor.cz (platí i pro náhradní a opravnou zkoušku).

Obor Agropodnikání 41-41-M/01 – denní 

 1. Český jazyk a literatura  - ústní zkouška + písemná práce
 2. Cizí jazyk - ústní zkouška + písemná práce  (pokud byl žákem vybrán ve společné části)
 3.  Praxe – ústní praktická zkouška
 4.  Dvě zkoušky z odborných předmětů  vybrat 2 předměty do  1. 12. 2022
  a. Předměty pěstování rostlin
  b. Předměty chovu zvířat
  c. Ekonomické předměty
  d. Předmět zaměření
 5. Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty (do 1. 12. 2022) 
  a. Chemie
  b. Biologie
  c. Cizí jazyk – pokud nebyl ve společné části MZ
  d. Matematika +

Info k MZ:

www. novamaturita.cz,  www. szestabor.cz – harmonogram, termíny  (nejsou uváděna jména) jen časy. Nástěnka ve škole.

Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy  

V Táboře 29.9. 2022

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Materiály k maturitní zkoušce

Anglický jazyk

Praxe

Pěstování a ochrana rostlin

Chov koní

Chov zvířat a veterinářství

Český jazyk

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat