O škole

Během 19. století se v tehdejším Rakousku postupně začíná rozvíjet zemědělské školství. Zaměřovalo se na dva hlavní okruhy vzdělání – rolnické školy, které měly vychovávat především žáky pro praxi (případně poskytovat vzdělání nižším úředníkům na statku) a vyšší hospodářské školy, které měly vzdělávat úředníky řídící velkostatky.

 

Historie naší školy

V roce 1865 C.K. vlastenecko-hospodářská společnost uveřejnila provolání, ve kterém vyzývala ty, kteří by byli schopni založit hospodářskou školu, aby předložili koncepci této školy a uvedli podmínky, za kterých by škola vznikla. Na výzvu reagovalo 7 měst, mezi nimi i Tábor. Město tedy od počátku vznik školy podporovalo, a tak nakonec byly překonány všechny obtíže a škola mohla být 26.listopadu 1866 slavnostně otevřena.

Její výjimečnost byla v tom, že byla první školou tohoto typu v Rakousku, jejímž vyučovacím jazykem byla čeština. Stala se skutečně školou slovanskou – od vzniku do roku 1900 na ní získalo vzdělání 1309 žáků – a to nejen Čechů, ale i Poláků, Srbů, Bulharů. V některých letech tvořili čeští studenti jen 60% posluchačů.

Od počátku se kladl důraz na vysokou odbornost výuky a na důsledné spojení teorie s praxí. Zároveň se školou vznikla botanická zahrada a školní statek. Na škole působilo mnoho vynikajících odborníků- např. Karel Němec – syn Boženy Němcové, ale především František Farský, který byl jedním z prvních významných ředitelů. Usiloval o všeobecný růst školy a dařilo se mu to. Prostory Klavíkovské usedlosti, v níž škola byla zpočátku umístěna, brzy nestačily, a tak usiloval o postavení budovy nové. To se podařilo až na počátku 20. století. V roce 1904 byla dána do užívání nová budova – postavená ve stylu novorenesance se secesními prvky. Průčelí školy zdobí – mimo jiné- i portréty osobností, které vybrali profesoři školy spolu s F.Farským, aby bylo jasně patrné, k jakým cílům škola směřuje. Na průčelí tedy můžeme vidět portréty bratranců Veverkových –vynálezců ruchadla, J.Krejčího – zakladatele české geologie, F.S.Kodyma – vlasteneckého popularizátora zemědělského vědeckého poznání a F.Horského - spojoval zemědělskou teorii s praxí. Novou důstojnou budovu si škola opravdu zasloužila, vždyť byla v roce 1900 povýšena na Královskou českou hospodářskou akademii – měla tedy až do roku 1919 status vysoké školy. Po vzniku vysoké školy v Brně se opět stává střední školou a od roku 1996 Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou.

Ke škole stále patří i botanická zahrada, která byla v roce 2000 společně s budovou školy prohlášena za kulturní památku. Jak se město během 20. století rozrůstalo, bylo nutné najít nové prostory pro školní statek – to se během 20. let 20.století podařilo. Po dohodě s majitelem – baronem JUDr. O. Nádherným – se statek přestěhoval do Měšic, kde sídlí dodnes.

Minulé generace učitelů i studentů daly naší současnosti dobrý základ, na který škola může navázat. Snaží se být institucí otevřenou nové době a jejím možnostem – stává se aktivním účastníkem a mnohdy i tvůrcem řady projektů – např. v roce 1993 se stala pilotní školou programu Phare, což umožnilo vytvořit nové kurikulum školy a získat tak zkušenosti, které se dobře uplatnily při tvorbě nového školního vzdělávacího programu. Škola je koordinátorem projektu Leonardo a spolupracuje např. se školou v rakouském St.Floriánu, je přidruženou školou UNESCO, zapojuje se do mnoha projektů environmentální výchovy, pořádá vzdělávací kurzy pro soukromé zemědělce, připravuje programy pro další vzdělávání dospělých.

Především se však škola snaží vychovávat a vzdělávat takové odborníky, kteří by se dobře uplatnili ve svém budoucím povolání a životě.

 

Současnost školy

V roce 1993 uspěla škola v konkurzním řízení MŠMT se svým návrhem modelu středního odborného vzdělávání nabízejícího dostatečně širokou, vzájemně prostupnou strukturu pružně koncipovaných studijních oborů a stala se jednou z 19 pilotních škol, které v rámci projektu Evropské unie PHARE - Vet ověřovaly podmínkám českého trhu práce vyhovující systém přípravy pro povolání. Navržené studijní programy byly schváleny MŠMT a vzdělávací proces je realizován podle nich.

V roce 1996 škola prosadila i svůj několik let připravovaný a na střední odborné vzdělání navazující projekt Vyššího odborného studia a obnovila tak tradici vyšší odborně vzdělávací instituce nadregionálního významu.Bez přerušení pokračuje i dálkové studium pro pracující z praxe, stejně jako informační a poradenská činnost školy.

V letech 1998 - 2001 byla škola koordinátorem pilotního projektu programu LEONARDO a spolu s partnerskými školami z rakouského St. Floriánu a dánského Nissum řešila projekt na téma: Spolupráce se sociálními partnery při tvorbě programů celoživotního vzdělávání.

V létech 1999 - 2000 byla zapojena do mezinárodního ekologického projektu UNDP zaměřeného na problematiku environmentální výchovy a vzdělávání na středních školách.

V roce 2001 získala označení Přidružená škola UNESCO, označující podíl na mezinárodní spolupráci škol při výchově k pozitivnímu postoji mládeže k životnímu prostředí, dodržování lidských práv a ochraně kulturního a přírodního dědictví.

 

Nové logo.png