Přijímací řízení

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech. Na této stránce získáte informace o nabízených oborech a jednotlivých kolech přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor. Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

 

Střední škola

2. kolo přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení VOŠ a SZeŠ Tábor

Vydání rozhodnutí a oznámení rozhodnutí

15. 5. 2024 je vydán a zveřejněn seznam uchazečů s přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče – www. szestabor.cz, veřejně přístupné místo.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí a rozhodnutí o nepřijetí za oznámení (§60j odst.5 školského zákona).

Přijatý uchazeč nepotvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru na střední škole.

Odvolání

Lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků prostřednictvím seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, tj. do 20. května 2024.

Vzdání se práva na přijetí

Pro možnost podat přihlášku ve 2. a 3. kole PŘ se uchazeč musí vzdát práva na přijetí a to podáním, které došlo řediteli SŠ nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do oboru středního vzdělání, kam se bude uchazeč hlásit – tj. 21. května.

Druhé kolo přijímacího řízení

Pro uchazeče:

  • který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru,
  • který se vzdal práva na přijetí.

Přihlášku do oboru, kde se koná JPZ nemůže podat uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole přijímacího řízení.

Termín podání (pokud bude na dané škole a oboru vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení) do 24. května 2024.

Metodika -  přijímací řízení od 1.1.2024 final k 1.4.2024

Kritéria přijímacího řízení

Přehled oborů

 

Vyšší odborná škola

Kritéria přijímacího řízení

Školné

1. Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu (školné).

2. Školné pro obor „Péče o krajinu“ se stanovuje ve výši 4000,- Kč / rok.

3. Student uhradí školné ve dvou splátkách:

a) Nejpozději do 15 října za zimní období a nejpozději do 15. února za letní období      příslušného školního roku.

b) Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

c) Ředitel školy může ve výjimečných případech (sociální důvody, průměrný prospěch do 1,5, známky ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů předcházejícího školního roku výborné a velmi dobré) snížit studentovi školné. Podmínkou je, že student podá písemnou žádost řediteli školy nejpozději 7 dní před stanovenými termíny splatnosti školného. 

4. Při přijetí ke vzdělávání v průběhu roku uhradí student poměrnou částku za příslušné období nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o přijetí nabylo právní moci.

5. Při přerušení studia nebo ukončení vzdělávání v průběhu letního nebo zimního období se školné nevrací.

 

Formuláře přihlášek ke studiu naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Uchazeče VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.

 

Zobrazit všechny obory

 

Poznejte naší školu blíž - Video