Přijímací řízení

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech.

Přijímáme přihlášky pro střední odbornou školu. Pro vyšší odbornou školu bude přijímací řízení vyhlášeno během března (přihlášky se zasílají do konce května a samotné přijímací řízení probíhá v červnu).

Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

Formuláře přihlášek ke studiu a kritéria přijímacího řízení naleznete také dole v příloze této stránky.

 

!!! OD 1. ÚNORA 2019 PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU !!!

 

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA                                      PROČ SE PŘIDAT K NÁM?

 

DOD_fb.PNG letak_A4_02.jpg

 

Jsme vzdělávací institucí více než 150 let. Máme odborníky nejen v zemědělství, ale i v ostatních odvětvích národního hospodářství, naši absolventi jsou i ve vysokých pedagogických funkcích univerzit.

Naše škola je oblíbená zejména proto, že získáte kromě teorie především praxi. Díky tomu budete připraveni nejen na výkon povolání, ale také na studium na vysokých školách. Uplatnění naši absolventi naleznou nejen v zemědělských oborech, ale mohou se specializovat i na jiná odvětví, protože získají všeobecný přehled.

Máme odpovídající zázemí pro výuku – jako jedni z mála máme školní statek, kde používáme moderní technologické postupy a dosahujeme ziskových výsledků výroby – nepřipravujeme jen teoretiky, ale odborníky do praxe. Naši absolventi naleznou uplatnění vždy. Zemědělství a přidružené obory jsou perspektivní ve všech ekonomických cyklech.

Rozvrh výuky je optimálně sestaven nejen vzhledem k dojezdu žáků, ale i k dalšímu zájmovému vyžití žáků, budete mít čas na své koníčky a nemusíte se obávat, že něco zmeškáte. Navíc cestujeme do zahraničí, ve spolupráci s institucemi i firmami vám zajistíme praxi ve významných zemědělských institucích v různých koutech světa.

Zemědělství je progresivně rozvíjející odvětví, které potřebuje vzdělané, mladé lidi. Díky tomu naleznete uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Máme vlastní školní jídelnu, která je oblíbená i mezi studenty ostatních škol, protože skvěle vaříme. Samozřejmostí je vlastní ubytovací zařízení v Domově mládeže. Dopravní dostupnost školy ze všech regionů Jihočeského, Středočeského kraje a Kraje Vysočina je zajištěná.

 

Přehled oborůInformace k oborům naleznete zde.

 

MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA VOŠ A SZeŠ TÁBOR

1.      Na střední školy se podávají 2 přihlášky.

2.      Řádně vyplnit všechny kolonky přihlášky – nezapomenout rodné číslo uchazeče, telefonický a mailový kontakt na rodiče uchazeče, máte-li datovou schránku - nezapomeňte vypsat do přihlášky její ID.

3.      Obě přihlášky musí být naprosto totožné, tzn., že pořadí škol se nemění. Nemusí korespondovat s konečným rozhodnutím, na kterou školu odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol rozhoduje jen o tom, na které škole bude uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a v druhém kole. Obě školy se dozví všechny uchazečovy výsledky. Pro přijímací řízení se budou využívat vždy ty lepší výsledky (např. v 1. kole matematika a v 2. kole český jazyk a literatura).

4.      Přihlášku je nutné nechat na ZŠ potvrdit (razítko a podpis) – zadní strana přihlášky – vypsané známky z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

5.      Na přihlášce je nutné vyplnit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

6.      K přihlášce nezapomeňte přidat posudek z PPP o uzpůsobení přijímacích zkoušek – pokud jej uchazeč má a potřebuje.

7.      K přihlášce můžete přidat diplomy z odborných soutěží a olympiád (matematika, fyzika atd.) okresních nebo krajských kol s umístěním do 3. místa.

8.      Na VOŠ a SZeŠ Tábor lze podat dvě přihlášky. V první a druhé volbě naší školy mohou být rozdílné obory vzdělávání nebo je i možná kombinace v rámci oborů vzdělávání.

Například:

var. 1

1.      41-41- M/01 Agropodnikání (zaměření např. Chov koní)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

var. 2

1.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Projektový management)

2.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Zahradní a krajinářské úpravy)

var. 3

1.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Řízení projektů a podnikání v EU)

9.      Podepsané přihlášky zákonným zástupcem odevzdat na podatelnu nejpozději do 1. března 2019 osobně (rodič, uchazeč, žák VOŠ a SZeŠ Tábor) nebo poštou. 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor, školní rok 2019/2020 

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se novelou zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, č. 178/2016 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Pro školní rok 2019/20  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT 12. dubna a 15. dubna 2019.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřeními:

-          Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

-          Chov koní

-          Projektový management

-          Zahradní a krajinářské úpravy

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45. Rozdělení do zaměření dle zájmu uchazečů.

 

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřeními:

-          Podnikání v EU a řízení projektů

-          Management potravinářských výrob

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. Bude otevřeno 1 zaměření s převládajícím zájmem uchazečů.

 

Dálkové studium

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.

 

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení: 

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

 

1)      Přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                        max. 50bodů 

Maximálně 100 bodů            60 %

Nebudou přijímáni žáci s 0 počtem bodů.

 

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení:

a)      2. pololetí 8. třídy            max. 25 bodů

b)      1. pololetí 9. třídy             max. 25 bodů

Maximálně 50 bodů.             30 % 

Nebudou přijati žáci s nedostatečným prospěchem. Každá známka dostatečná snížení

- 2 body za prospěch

 

3)      Zájem o studovaný obor:

Ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov

odeslaný nejpozději s přihláškou.

Bližší informace na www. szestabor.cz v sekci přijímací řízení.

Maximálně 17 bodů.               10 %

 

Celkový počet získaných bodů je nejvíce 167.                                                                           

Při shodě bodů rozhoduje:

1)      lepší výsledek testů

2)      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy

3)      lepší známka z přírodopisu 9. třídy

 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.

U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního ukončeného ročníku povinné školní docházky.

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem 2. 5. 2019. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno.

Registrační číslo bude sděleno při registraci v den konání zkoušky.

 

Přihlášku je nutno škole doručit do 1. března 2019. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Upozorňujeme na nutnost odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak nebude učiněno, budeme předpokládat, že žák ke studiu nenastoupí.

 

TERMÍNY PŘÍPRAVNÉHO KURZU PRO UCHAZEČE VOŠ a SZeŠ Tábor

 Kurz probíhá vždy od 14:00 do 16:00 hodin

 Pozvánka_Přípravný kurz.PNG

 

 

 

POZNEJTE NAŠI ŠKOLU BLÍŽE - VIDEO 

 

 

Formuláře přihlášek

Přihlašovací formuláře pro studium naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Vyplňte formuláře pro střední odbornou školu (SZeŠ) nebo vyšší odbornou školu (VOŠ), pro studium prezenční nebo dálkové. Studenty VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.