Přijímací řízení

Studujte i Vy na naší škole a staňte se specialisty v zemědělských a ekonomických oborech.

Na této stránce získáte informace o nabízených oborech a jednotlivých kolech přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor.

Vybrat si můžete studium prezenční i dálkové.

Formuláře přihlášek ke studiu naleznete dole v příloze této stránky. Vyplněné formuláře lze poslat poštou na adresu školy, elektronicky přes datovou schránku nebo osobně odevzdat přímo u nás na podatelně.

Uchazeče VOŠ žádáme o vyplnění dotazníku, který slouží pro rozřazení studentů do skupin.

 

Přehled oborůInformace k oborům naleznete zde.

 

 

 •  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA

1. kolo přijímacího řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor pro školní rok 2019/2020 (Kritéria přijímacího řízení)

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se novelou zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, č. 178/2016 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Pro školní rok 2019/20  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT 12. dubna a 15. dubna 2019.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřeními:

-          Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

-          Chov koní

-          Projektový management

-          Zahradní a krajinářské úpravy

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45. Rozdělení do zaměření dle zájmu uchazečů.

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřeními:

-          Podnikání v EU a řízení projektů

-          Management potravinářských výrob

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. Bude otevřeno 1 zaměření s převládajícím zájmem uchazečů.

Dálkové studium

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení: 

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

1)      Přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                        max. 50bodů 

Maximálně 100 bodů            60 %

Nebudou přijímáni žáci s 0 počtem bodů.

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení:

a)      2. pololetí 8. třídy            max. 25 bodů

b)      1. pololetí 9. třídy             max. 25 bodů

Maximálně 50 bodů.             30 % 

Nebudou přijati žáci s nedostatečným prospěchem. Každá známka dostatečná snížení

- 2 body za prospěch

3)      Zájem o studovaný obor

Ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov

odeslaný nejpozději s přihláškou.

Bližší informace na www. szestabor.cz v sekci přijímací řízení.

Maximálně 17 bodů.               10 % 

 

Celkový počet získaných bodů je nejvíce 167.                                                                           

Při shodě bodů rozhoduje:

1)      lepší výsledek testů

2)      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy

3)      lepší známka z přírodopisu 9. třídy

 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.

U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního ukončeného ročníku povinné školní docházky.

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem 2. 5. 2019. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno.

Registrační číslo bude sděleno při registraci v den konání zkoušky.

Přihlášku je nutno škole doručit do 1. března 2019. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Upozorňujeme na nutnost odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak nebude učiněno, budeme předpokládat, že žák ke studiu nenastoupí.

 

MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY (STŘEDNÍ ŠKOLA)

1.      Na střední školy se podávají 2 přihlášky.

2.      Řádně vyplnit všechny kolonky přihlášky – nezapomenout rodné číslo uchazeče, telefonický a mailový kontakt na rodiče uchazeče, máte-li datovou schránku - nezapomeňte vypsat do přihlášky její ID.

3.      Obě přihlášky musí být naprosto totožné, tzn., že pořadí škol se nemění. Nemusí korespondovat s konečným rozhodnutím, na kterou školu odevzdáte zápisový lístek. Pořadí škol rozhoduje jen o tom, na které škole bude uchazeč konat přijímací zkoušky v prvním a v druhém kole. Obě školy se dozví všechny uchazečovy výsledky. Pro přijímací řízení se budou využívat vždy ty lepší výsledky (např. v 1. kole matematika a v 2. kole český jazyk a literatura).

4.      Přihlášku je nutné nechat na ZŠ potvrdit (razítko a podpis) – zadní strana přihlášky – vypsané známky z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

5.      Na přihlášce je nutné vyplnit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

6.      K přihlášce nezapomeňte přidat posudek z PPP o uzpůsobení přijímacích zkoušek – pokud jej uchazeč má a potřebuje.

7.      K přihlášce můžete přidat diplomy z odborných soutěží a olympiád (matematika, fyzika atd.) okresních nebo krajských kol s umístěním do 3. místa.

8.      Na VOŠ a SZeŠ Tábor lze podat dvě přihlášky. V první a druhé volbě naší školy mohou být rozdílné obory vzdělávání nebo je i možná kombinace v rámci oborů vzdělávání.

Například:

var. 1

1.      41-41- M/01 Agropodnikání (zaměření např. Chov koní)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

var. 2

1.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Projektový management)

2.      41-41-M/01 Agropodnikání (zaměření např. Zahradní a krajinářské úpravy)

var. 3

1.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Management potravinářských výrob)

2.      63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (zaměření např. Řízení projektů a podnikání v EU)

9.      Podepsané přihlášky zákonným zástupcem odevzdat na podatelnu nejpozději do 1. března 2019 osobně (rodič, uchazeč, žák VOŠ a SZeŠ Tábor) nebo poštou. 

 

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor: Agropodnikání, Ekonomika a podnikání)

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní studium

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 15 denní studium

 Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium 

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 13. 5. 2019.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis).

 V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

 Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 23. 5. 2019 od 9.00 v budově školy.

 Výsledky 2. kola přijímacího řízení oznámíme 23. 5. 2019 obvyklou formou.

 

 Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy  

V Táboře 2. 5. 2019

 

 

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor: Agropodnikání, Ekonomika a podnikání)

 

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 20 dálkové studium

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 15 denní studium

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 10. 6. 2019.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis).

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou).

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 18. 6. 2019 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení oznámíme 18. 6. 2019 obvyklou formou.

 

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

V Táboře 27. 5. 2019

 

 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 (obor Agropodnikání, Ekonomika a podnikání)

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 20 dálkové studium

Obor: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Počet volných míst 15 denní studium

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 12. 8. 2019  

Kritéria 4. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis)

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou)

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 21.8. 2019 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 4. kola přijímacího řízení oznámíme 22. 8. 2019 obvyklou formou.

  

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy  

 

V Táboře 26.6. 2019

 

5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 dálkovou formu studia

Vyhlašuji 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní i dálkovou formu studia

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 14 denní studium

Obor: Agropodnikání 41-41-M/01

Počet volných míst 19 dálkové studium

 

Přihlášky zasílejte na adresu školy do 20. 9. 2019 

Kritéria 5. kola přijímacího řízení jsou shodná jako pro 1. kolo přijímacího řízení (PZ z matematiky a českého jazyka, prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy, motivační dopis)

V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení ředitelka školy zohlední výsledky jednotné zkoušky z předchozího kola (uchazeč výsledky doloží spolu s přihláškou)

Uchazeči, kteří nekonali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku, budou konat náhradní přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka z učiva základní školy 26.9. 2019 od 9.00 v budově školy.

Výsledky 5. kola přijímacího řízení oznámíme 30. 9. 2019 obvyklou formou.

 

Ing. Blažena Hořejší

Ředitelka školy

V Táboře 30. 8. 2019

 

 

 

 • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

1. kolo přijímacího řízení Vyšší odborné školy 2019/2020denní i dálková forma studia 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/20:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu  41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině

Dálková forma:

      30 studentů do oboru vzdělání 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 26. 6. 2019
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni průběžně až do naplnění kapacity ročníku.

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 31. května 2019.

1. kolo přijímacího řízení se koná dne 26.6. 2019.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 29. 6.  2019 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor                                                      V Táboře 29. března 2019

 

 

2. kolo přijímacího řízení Vyšší odborné školy 2019/2020, denní i dálková forma studia

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/20:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině

Dálková forma:

 30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 12. 8. 2019.
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

Termín podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení je 12.8. 2019.

2. kolo přijímacího řízení se koná dne 22.8. 2019.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 22.8. 2019 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

V Táboře 27. června 2019 

 

 Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

 

 

3. kolo přijímacího řízení Vyšší odborné školy 2019/2020, denní a dálková forma studia

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/20:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině 

Dálková forma:

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 29. 8. 2019.
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

  

Termín podání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení je 29.8. 2019.

3. kolo přijímacího řízení se koná dne 30.8. 2019.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 30.8. 2019 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

V Táboře 12. srpna 2019 

 

Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

 

4. kolo přijímacího řízení Vyšší odborné školy 2019/2020, denní i dálková forma studia

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.


Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/20:

 Denní forma:

 60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

 • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie – nové zaměření
 • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
 • Zemědělské technologie a stavby v krajině

Dálková forma:

30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

 V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

 

Kritéria přijímacího řízení:

 • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku.  Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 23. 9. 2019.
 • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
 • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

Termín podání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení je 23.9. 2019.

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 30.9. 2019.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 30.9. 2019 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

V Táboře 2. září 2019

Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNEJTE NAŠI ŠKOLU BLÍŽE - VIDEO