KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor, školní rok 2019/2020

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se novelou zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, č. 178/2016 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Pro školní rok 2019/20  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT 12. dubna a 15. dubna 2019.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku: 

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřeními:

-          Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

-          Chov koní

-          Projektový management

-          Zahradní a krajinářské úpravy

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45. Rozdělení do zaměření dle zájmu uchazečů.

 

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřeními:

-          Podnikání v EU a řízení projektů

-          Management potravinářských výrob

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. Bude otevřeno 1 zaměření s převládajícím zájmem uchazečů.

 

Dálkové studium

Obor 41-41-M/01Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení:

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

 

1)      Přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                         max. 50bodů 

Maximálně 100 bodů             60 %

Nebudou přijímáni žáci s 0 počtem bodů

 

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení:

a)      2. pololetí 8. třídy            max. 25 bodů

b)      1. pololetí 9. třídy            max. 25 bodů

Maximálně 50 bodů               30 % 

 

Nebudou přijati žáci s nedostatečným prospěchem. Každá známka dostatečná snížení

- 2 body za prospěch

 

3)      Zájem o studovaný obor:

Ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov

odeslaný nejpozději s přihláškou.

Bližší informace na www. szestabor.cz v sekci přijímací řízení.

Maximálně 17 bodů                 10 %

 

Celkový počet získaných bodů je nejvíce 167.                                                                           

 

Při shodě bodů rozhoduje:

1)      lepší výsledek testů

2)      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy

3)      lepší známka z přírodopisu 9. třídy

 

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.

U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního ukončeného ročníku povinné školní docházky.

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem 2. 5. 2019. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno.

 

Registrační číslo bude sděleno při registraci v den konání zkoušky.

Přihlášku je nutno škole doručit do 1. března 2019. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Upozorňujeme na nutnost odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tak nebude učiněno, budeme předpokládat, že žák ke studiu nenastoupí.