Ekonomické předměty

MATURITNÍ OKRUHY Z EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

 

1. Zaměstnanci podniku, pracovní právo, účtování mzdy

2. Výrobní proces, dlouhodobý majetek, absolutní majetková práva

3. Hospodářský proces, dlouhodobý majetek, právo duševního vlastnictví

4. Trh, nabídka a poptávka, drobné podnikání, náklady a výnosy

5. Podnik, cena a kalkulace, inventarizace

6. Nezaměstnanost, evidence majetku, trestní právo (okolnosti vylučující trestnost)

7. Naturální výsledky výroby, evidence majetku, dědické právo

8. Produkce zemědělského podniku, účetní doklady, podnikání v zemědělství

9. Ekonomické ukazatele hospodaření, oběžný majetek – zásoby, ústavní právo

10.Financování podniku, oběžný majetek – peněžní prostředky, obchodní společnosti

11.Marketing, účtová osnova, trestní právo (trestný čin)

12.Podnikatelský záměr, oběžný majetek, konkurence

13.Živnostenské podnikání, reklama, oběžný majetek

14.Daňová evidence, inflace, státní symboly

15.Státní rozpočet, účet, Právní řád ČR

16.Daňová soustava, účet, velké právní systémy

17.Hospodářská politika a cyklus, účetní výkaz Rozvaha, právní normy

18.Obchodní společnosti, výsledek hospodaření, personální činnost

19.Obchodní závazkové vztahy, pohledávky a závazky, management

20.Podnikání v zemědělství, daňová evidence a účetnictví, Makroekonomické veličiny

 

1. Zaměstnanci podniku, pracovní právo, účtování mzdy

a) Zaměstnanci podniku

- odměňování zaměstnanců – mzda, druhy, složky mzdy

- výpočet a výplata mzdy

- sociální a zdravotní pojištění

- evidence mezd

b) Pracovní právo

- pracovní poměr, jeho vznik a zánik

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

c) Účtování mzdy

2. Výrobní proces, dlouhodobý majetek, absolutní majetková práva

a) Výrobní proces 

- potřeby, statky a služby

- spotřeba, životní úroveň

- výroba, výrobní proces

- výrobní faktory

b) Dlouhodobý majetek

- význam odpisů dlouhodobého majetku 

- druhy odpisů a jejich charakteristika

- způsoby výpočtu odpisů

c) Absolutní majetková práva

- vlastnictví

- držba

- spoluvlastnictví

- věcné břemeno

3. Hospodářský proces, dlouhodobý majetek, právo duševního vlastnictví

a) Hospodářský proces

- hospodářský proces

- práce, druhy práce

- dělba práce

- kvalifikace, povolání

b) Dlouhodobý majetek

- charakteristika dlouhodobého majetku 

- rozdělení dlouhodobého majetku do skupin včetně příkladů 

c) Právo duševního vlastnictví

- autorské právo

4. Trh, nabídka a poptávka, drobné podnikání, náklady a výnosy

a) Trh, nabídka a poptávka

- trh, subjekty trhu, členění trhu

- druhy trhů

- trh půdy, BPEJ

b) Drobné podnikání

- charakteristika

- právní úprava podnikání

- podpory drobného podnikání

c) Náklady a výnosy

- zařazení z hlediska druhu účtů

- charakteristika nákladů a výnosů

- princip účtování na účtech nákladů a výnosů

5. Podnik, cena a kalkulace, inventarizace

a) Podnik

- charakteristika, vznik a zánik

- činnosti podniku

- jednání jménem podniku

- řízení podniku

- okolí podniku

b) Cena a kalkulace

- cena, její funkce, druhy cen

- metody tvorby cen

- kalkulace, kalkulační vzorec

- metody sestavení kalkulace

c) Inventarizace

- inventura

- termíny

- inventarizační rozdíly

6. Nezaměstnanost, evidence majetku, trestní právo (okolnosti vylučující trestnost)

a) Nezaměstnanost

- nezaměstnanost

- trh práce 

- problémy trhu práce

- druhy a typy nezaměstnanosti

b) Evidence majetku

- knihy pro evidenci majetku – význam, názvy knih

- účetní doklady, které se v knihách evidují

c) Trestní právo – okolnosti vylučující trestnost

- nutná obrana

- krajní nouze

- svolení poškozeného

- přípustné riziko

- oprávněné použití zbraně

7. Naturální výsledky výroby, evidence majetku, dědické právo

a) Naturální výsledky výroby 

- konečný produkt

- tržní produkce

- meziprodukt

- tržnost

b) Evidence majetku

- knihy pro evidenci majetku včetně účetních dokladů, které se v nich evidují

- inventarizace majetku – význam, inventarizační proces

- druhy inventur včetně příkladů inventarizovaného majetku 

c) Dědické právo

- závěť

- zůstavitel

- pozůstalost

- dědické třídy

8. Produkce zemědělského podniku, účetní doklady, podnikání v zemědělství

a) Produkce zemědělského podniku

- význam, rozdělení

- hrubá produkce

- výsledná produkce

- vlastní produkce

- čistá produkce

b) Účetní doklady

- význam účetních dokladů 

- obsah účetního dokladu

- rozdělení účetních dokladů do skupin včetně příkladů 

c) Podnikání v zemědělství

- právní úprava, vznik oprávnění pro podnikání v zemědělství

- právní formy podnikání v zemědělství

9. Ekonomické ukazatele hospodaření, oběžný majetek – zásoby, ústavní právo

a) Ekonomické ukazatele hospodaření

- ekonomické ukazatele v rozborech hospodaření

- význam, ukazatele

- intenzita

- rentabilita

- produktivita

b) Oběžný majetek – zásoby

- význam zásob

- rozdělení zásob dle účtové osnovy

- účetní doklady k zásobám

c) Ústavní právo

- Ústava

- rozdělení a výkon státní moci

10. Financování podniku, oběžný majetek – peněžní prostředky, obchodní společnosti

a) Financování podniku

- vlastní a cizí zdroje

- úvěr, dotace, leasing

- oblasti krátkodobého plánování

- cash-flow

b) Oběžný majetek – peněžní prostředky

- peněžní prostředky

- účetní doklady k peněžním prostředkům v hotovosti a na bankovním účtu

c) Obchodní společnosti

- vznik, zánik

- prokurista

- obchodní rejstřík

11. Marketing, účtová osnova, trestní právo (trestný čin)

a) Marketing, marketingový mix

- marketing – pojem 

- obchodní strategie

- prostředí marketingu

- výrobek, cena, stimulace, distribuce

b) Účtová osnova 

– význam

- obsah

- systém číslování účtů 

c) Trestní právo

- trestný čin

- znaky trestného činu

- zavinění

12. Podnikatelský záměr, oběžný majetek, konkurence

a) Podnikatelský záměr

- úloha podnikatelského záměru

- struktura podnikatelského záměru

- SWOT analýza

- vlastní a cizí zdroje financování

b) Oběžný majetek

- charakteristika oběžného majetku 

- rozdělení oběžného majetku do skupin včetně příkladů 

c) Konkurence

- dokonalá, nedokonalá

- cenová, necenová

13. Živnostenské podnikání, reklama, oběžný majetek

a) Živnostenské podnikání

- definice živnosti, podmínky provozování

- rozdělení živností

- živnostenská oprávnění, živnostenský rejstřík

b) Reklama

- funkce reklamy, formy reklamy

- reklamní média

- reklamní kodex

- cíle a metody výzkumu trhu

c) Oběžný majetek

- charakteristika

- příklady

- koloběh majetku a jeho rozdělení

14. Daňová evidence, inflace, státní symboly

a) Daňová evidence

- význam daňové evidence

- podnikatelské subjekty vedoucí daňovou evidenci 

- peněžní deník – význam, obsah

b) Inflace

- inflace

- druhy a typy inflace

- měření inflace

c) Státní symboly

- charakteristika státních symbolů ČR

15. Státní rozpočet, účet, makroekonomické veličiny

a) Státní rozpočet

- veřejné finance (daně, sociální a zdravotní pojištění)

- charakteristika a druhy státního rozpočtu

- příjmy a výdaje státního rozpočtu

b) Účet

- schéma aktivního účtu

- schéma pasívního účtu 

c) Právní řád

- Ústava, zákony

- novelizace

- ratifikace

- platnost, účinnost

16. Daňová soustava, účet, velké právní systémy

a) Daňová soustava

- struktura daňové soustavy

- základní pojmy (plátce, poplatník, základ daně, zdaňovací období)

- principy zdaňování

b) Účet

- význam účtu

- názvy stran účtů

- rozdělení účtů do skupin včetně příkladů 

c) Velké právní systémy

- rozdělení a charakteristika právních systémů

17. Hospodářská politika a cyklus, účetní výkaz Rozvaha, právní normy

a) Hospodářská politika a cyklus

- hospodářská politika, její subjekty a nástroje

- hospodářský růst, zdroje

- hospodářský cyklus

b) Rozvaha 

- význam rozvahy 

- rozvahový den 

- základní pravidlo pro sestavení rozvahy 

- obsah rozvahy (aktiva a pasíva)

c) Právní normy

- znaky PN

- dělení PN

- působnost PN

18. Obchodní společnosti, výsledek hospodaření, personální činnost

a) Obchodní společnosti

- struktura obchodních společností

- charakteristika, orgány

b) Výsledek hospodaření

- charakteristika výsledku hospodaření 

- druhy výsledku hospodaření 

c) Personální činnost

- personální činnost v podniku

- lidské zdroje

19. Obchodní závazkové vztahy, pohledávky a závazky, management

a) Obchodní závazkové vztahy

- právní úprava a charakteristika

- kupní smlouva 

- leasingová smlouva

b) Pohledávky a závazky

- charakteristika pohledávek včetně příkladů

- charakteristika závazků včetně příkladů

- účetní doklady v dodavatelsko – odběratelských vztazích

c) Management

- manažer

- kariéra manažera

- manažerské role

- funkce manažera

20. Podnikání v zemědělství, daňová evidence a účetnictví, makroekonomické veličiny

a) Podnikání v zemědělství

- právní úprava, vznik oprávnění pro podnikání v zemědělství

- právní formy podnikání v zemědělství

- podpory podnikání v zemědělství

b) Daňová evidence a účetnictví

- základní rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictví

- subjekty vedoucí daňovou evidenci a účetnictví

- daňový základ v daňové evidenci a účetnictví

- zápisy hospodářských operací v daňové evidenci a v účetnictví

c) Makroekonomické veličiny

- HDP, HNP

- inflace

- nezaměstnanost

 

- platební a obchodní bilanc