Kritéria přijímacího řízení - střední škola

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor,

školní rok 2023/2024

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a řídí se Školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Pro školní rok 2023/24  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT  13. dubna a 14. dubna 2023.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45.

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. 

Dálkové studium:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

1)      Přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                          max. 50bodů                                                                      

Maximálně 100 bodů                                                                                             67 %

Nebudou přijímání žáci s 0 počtem bodů.

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení z posledních 2 ročníků

a)      1. pololetí 9. třídy  max. 25 bodů

b)      2. pololetí 8. třídy  max. 25 bodů            

Maximálně 50 bodů                                                                                                33 % 

Nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ( dle § 1 odst.7 vyhlášky 353/2016 Sb.)

Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání jednotné přijímací zkoušky (nesmí být vykázán nulový počet bodů). V případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku úspěšně nevykoná, nebude ke vzdělávání přijat, ať je jeho pořadí ve vyhodnocení přijímacího řízení jakékoliv.

Výpočet bodů za prospěch:

Průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ je převeden na vyjádření v bodech – maximální počet bodů je 50. Výpočet bodů za prospěch ze ZŠ je podle vzorce 0,25 x (133,33 – 33,33 x PP). Jako průměrný prospěch (PP) se dosazuje: průměrný prospěch z druhého pololetí 8. třídy a průměrný prospěch z prvního pololetí 9. třídy.(zaokrouhleno na dvě desetinná místa).  

Nebudou přijati uchazeči s nedostatečným prospěchem

Celkový počet získaných bodů je nejvíce 150.                                                                            

Při shodě bodů rozhoduje:

1)      lepší výsledek testů

2)      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy

3)      lepší známka z přírodopisu 9. třídy

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.

U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního ukončeného ročníku povinné školní docházky.

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole), nekonají na žádost písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky. Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů, viz § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionální přezkoušení) také znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

 

Cizinec ve smyslu § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce, pokud o to společně s podáním přihlášky požádá.

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem do 30. 4. 2023. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno.

Registrační číslo bude sděleno při registraci v den konání zkoušky.

Přihlášku je nutno škole doručit do 1. března 2023. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Táboře 30. ledna 2023                                                       Ing. Blažena Hořejší                                                                                                                        

                                                                                           Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor