Kritéria přijímacího řízení - střední škola

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor,

školní rok 2022/2023

 

Kritéria jsou shodná pro všechna kola přijímacího řízení a se řídí Školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

 

Pro školní rok 2022/23  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT  12. dubna a 13. dubna 2022.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku: 

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání se zaměřeními:

-          Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

-          Chov koní

-          Projektový management

-          Zahradní a krajinářské úpravy

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45. Rozdělení do zaměření dle zájmu uchazečů.

 

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání se zaměřeními:

-          Podnikání v EU a řízení projektů

-          Management potravinářských výrob a zdravého životního stylu

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. Bude otevřeno 1 zaměření s převládajícím zájmem uchazečů.

 

Dálkové studium

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání – počet přijímaných uchazečů 25.

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

 

1)      Přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                         max. 50 bodů                                                                      

Maximálně 100 bodů                                                                                                     60 %

Nebudou přijímání žáci s 0 počtem bodů

 

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení z posledních 2 ročníků

a)      1. pololetí 9. třídy  max. 25 bodů

b)      2. pololetí 8. třídy  max. 25 bodů           

Maximálně 50 bodů.                                                                                                            30 % 

Nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (dle § 1 odst. 7 vyhlášky 353/2016 Sb.)

 

Výpočet bodů za prospěch:

 

Průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ je převeden na vyjádření v bodech – maximální počet bodů je 50. Výpočet bodů za prospěch ze ZŠ je podle vzorce 0,25 x (133,33 – 33,33 x PP). Jako průměrný prospěch (PP) se dosazuje: průměrný prospěch z druhého pololetí 8. třídy a průměrný prospěch z prvního pololetí 9. třídy.(zaokrouhleno na dvě desetinná místa)                                                                                                                   

Nebudou přijati žáci s nedostatečným prospěchem. Za známku dostatečnou bude následovat dodatečné snížení o 2 body za prospěch.

 

3)      Zájem o studovaný obor:

Ručně psaný motivační dopis v rozsahu 150 – 200 slov

odeslaný nejpozději s přihláškou.

Bližší informace na www. szestabor.cz v sekci přijímací řízení.

            Maximálně 17 bodů.                                                                                                10 %

 

Celkový počet získaných bodů je nejvíce 167.                                                                           

Při shodě bodů rozhoduje:

1)      lepší výsledek testů

2)      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. třídy

3)      lepší známka z přírodopisu 9. třídy

V dalších kolech přijímacího řízení se jednotná zkouška nekoná a je nahrazena, v případě nekonání JPZ v 1. kole, školní zkouškou.

 

U dálkového studia musí být v dalších kolech doloženo pouze vysvědčení z posledního ukončeného ročníku povinné školní docházky.

 

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole), nekonají na žádost písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky. Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů, viz § 14 vyhlášky 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionální přezkoušení) také znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona).

 

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem do 30. 4. 2022. Nepřijatým uchazečům (u nezletilých zákonným zástupcům) bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí nebude odesíláno.

Registrační číslo bude sděleno při registraci v den konání zkoušky. 

 

Přihlášku je nutno škole doručit do 1. března 2022. Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na přihlášce.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

V Táboře 20. ledna 2022                                                      

Ing. Blažena Hořejší                                                                                                                        

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor