Kritéria přijímacího řízení - střední škola

Dodatek – změna z důvodu zvýšení kapacity oboru Agropodnikání

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání 

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 75

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15. 

Ing. Blažena Hořejší, v.r.

Ředitelka školy

V Táboře 5.4.  2024

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ a SZeŠ Tábor,

školní rok 2024/2025

Kritéria přijímacího řízení se řídí  Školským zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon.) v platném znění, a vyhláškou MŠMT č.422/2023 Sb., o podrobnostech a organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Do 1. ročníku oboru budou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jsou zdravotně způsobilí ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a výkonu povolání.

Pro školní rok 2024/25  budou uchazeči denního a dálkového studia konat v 1. kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku formou písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z učiva základní školy (dle RVP) ve dvou termínech stanovených MŠMT  12. dubna a 15. dubna 2024. (náhradní termín 29. a 30. 4. 2024)

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do 1. ročníku:

Denní forma:

obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 45.

obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Počet přijímaných uchazečů do oboru je 15.

 

Dálkové studium

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Počet přijímaných uchazečů 25.

 

Kritéria pro přijímací řízení a jejich hodnocení pro 1. kolo přijímacího řízení

(Shodná pro všechny obory a formy studia)

 

1)      Jednotná přijímací zkouška - písemný test:

a) český jazyk a literatura      max. 50 bodů

b) matematika                         max. 50bodů                                                                       

Maximálně 100 bodů.                                                                                     67 %

 

2)      Průměrný prospěch ze základní školy

Vysvědčení z posledních 2 ročníků

a)      1. pololetí 9. ročníku  max. 25 bodů

b)      2. pololetí 8. ročníku max. 25 bodů                   

Maximálně 50 bodů.                                                                                                33 % 

 

Nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

             Podmínkou pro přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. V případě, že uchazeč jednotnou přijímací zkoušku nevykoná, nebude ke vzdělávání přijat, ať je jeho pořadí ve vyhodnocení přijímacího řízení jakékoliv.

            Výpočet bodů za prospěch:

Průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ je převeden na vyjádření v bodech – maximální počet bodů je 50. Výpočet bodů za prospěch ze ZŠ je podle vzorce 0,25 x (133,33 – 33,33 x PP). Jako průměrný prospěch (PP) se dosazuje: průměrný prospěch z druhého pololetí 8. ročníku a průměrný prospěch z prvního pololetí 9. ročníku (vždy zaokrouhleno na dvě desetinná místa).                                                                                                                  

            Celkový počet získaných bodů je nejvíce 150.                                                                            

Při shodě bodů rozhoduje:

1.      lepší celkový výsledek testů JPZ

2.      lepší průměr z vysvědčení 1. pololetí 9. ročníku

3.      lepší známka z českého jazyka z 1. pololetí 9. ročníku

4.      preference oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce

V 2. kole přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška nekoná a  výsledek z 1. kola se  povinně zohledňuje.

Dle výsledku hodnocení jednotlivých kritérií bude u obou forem studia sestaveno pořadí uchazečů, kteří budou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Osoby, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeč není občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole), nekonají na žádost písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky. Hodnocení uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí bude tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů. Ředitel školy u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionální přezkoušení) také znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru (viz § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona). Termín, místo a čas konání rozhovoru včetně seznamu povolených pomůcek pro jeho konání bude sdělen uchazeči na pozvánce.

Cizinec ve smyslu § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, může konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce, pokud o to společně s podáním přihlášky požádá.

Nahlížení do spisu

Možnost nahlížet do spisu před vydáním rozhodnutí bude možné ve dnech 13. a 14. května 2024 od 9.00  -15.00 hod v ředitelně školy.

Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na www.szestabor.cz  a na veřejně přístupném místě pod přiděleným registračním číslem  15. 5. 2024.

Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí nebude odesíláno. Jako rozhodnutí o přijetí /nepřijetí se použije rozřazení do systému.

Zápisové lístky se neodevzdávají.

 

Registrační číslo bude sděleno v zaslané  pozvánce 14 dní před termínem JPZ.

Přihlášku je nutno škole doručit do 20. února 2024.

Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

V Táboře 31. ledna 2024                                                     

Ing. Blažena Hořejší                                                                                                                        

Ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor

Přílohy přihlášky:

-  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání opatřený datem vydání a identifikačními údaji vydávajícího lékaře hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání před splněním povinné školní docházky

(Uchazeč předloží požadovaný doklad nejpozději v den, kdy se stane žákem školy.)

- doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení

žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury (cizinec podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, „Lex Ukrajina“ nebo uchazeč vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí)

-  žádost o konání písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (cizinec podle zákona č. 67/2022 Sb., v platném znění)

-  doklad „cizinec s dočasnou ochranou“ (cizinec podle zákona č. 67/2022 Sb., v platném znění)

-  doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem Evropské unie (Uchazeč předloží požadovaný doklad nejpozději v den, kdy se stane žákem školy.)