Kritéria přijímacího řízení - vyšší odborná škola

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Vyšší odborné školy 2020/21

denní i dálková forma studia

 

Vzdělávací program: 41-31-N/04 Péče o krajinu

obor 41-31-N/.. Zemědělství

 

Uchazeči o VOŠ budou v letošním roce přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/21:

Denní forma:

60 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

Uchazeči mohou volit jedno z následujících zaměření:

  • Pozemkové úpravy a zemědělské technologie
  • Pozemkové úpravu a ekologie krajiny
  • Zemědělské technologie a stavby v krajině 

Dálková forma:

      30 studentů do vzdělávacího programu 41-31-N/04 Péče o krajinu.

       V dálkové formě je nabízeno zaměření Pozemkové úpravu a ekologie krajiny.

Kritéria přijímacího řízení:

  • Studenti s úspěšně složenou maturitní zkouškou budou přijímáni bez přijímací zkoušky až do naplnění kapacity 1. ročníku. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba zaslat nejpozději do 25. 6. 2020.
  • Do denní formy studia budou uchazeči přijati podle pořadí daného průměrným prospěchem studia 4. ročníku na střední škole. V případě vyššího počtu uchazečů budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce.
  • Do dálkové formy studia budou studenti přijímáni podle průměrného prospěchu dosaženého při maturitní zkoušce. Studium bude u dálkové formy zahájeno, pokud bude v 1. ročníku min. 15 studentů, kteří zaplatili školné ve stanoveném termínu.
  • Studenti denní i dálkové formy budou přijímáni až do naplnění kapacity ročníku.

 

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je 31. května 2020.

1. kolo přijímacího řízení se koná dne 26. 6. 2020.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy.

Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.

Všechny uchazeče o studium upozorňujeme na požadavek doložit v přihlášce zdravotní způsobilost ke studiu.

Rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení spolu s dalšími pokyny bude odesláno do 29. 6. 2020 a zveřejněno pod registračními čísly na www.szestabor.cz.

 

V Táboře 20. ledna  2020                                                       Ing. Blažena Hořejší

ředitelka VOŠ a SZeŠ Tábor