Kurz obecných zemědělských činností

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře vlastní akreditaci pro provádění kurzů obecných zemědělských činností v rámci Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Ministerstvem zemědělství České republiky čj. 37061/2008-18010 ze dne 23. 10. 2008.

Zájem zemědělské veřejnosti o tento vzdělávací kurz neustále trvá, a to zejména u mladých uchazečů v rámci dotačního titulu – Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tito žadatelé o podporu musí prokázat minimální zemědělskou kvalifikaci a pokud nemají požadované vzdělání, je pro ně adekvátní náhradou rekvalifikační kurz. Rozsah rekvalifikačního kurzu pro výkon obecných zemědělských činností je stanoven příslušnou směrnicí na 300 hodin.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře má v pořádání odborných kurzů dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti. V minulých deseti ročnících tento kurz na naší škole úspěšně ukončilo celkem 250 zemědělců z celého jihočeského regionu a Benešovska.

Kurz se uskutečňuje prezenční formou studia v rozsahu 150ti vyučovacích hodin včetně samostudia, individuálních konzultací, zpracování závěrečného projektu a 150ti hodin požadované praxe v zemědělském podniku. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která se sestává z úspěšného zpracování písemného testu a ústní obhajoby zadaného závěrečného absolventského projektu. Účastník kurzu po splnění všech základních podmínek obdrží platné osvědčení – certifikát, které jej opravňuje získat potřebné dotace.

Obsahem kurzu jsou aktuální poznatky z oblasti pěstování rostlin, živočišné výroby, zemědělské techniky, ekonomiky, podnikání, informační a komunikační techniky, legislativy, zásad BOZP, ekologického hospodaření, dotační politiky státu a EU, welfare zvířat, dodržování Zásad správné zemědělské praxe a cross complience, získávání alternativních zdrojů energie apod. Nedílnou a velice populární součástí kurzu je i návštěva předních zemědělských podniků na Táborsku, kde se účastníci kurzu seznámí s nejmodernějšími technologiemi na úseku rostlinné a živočišné produkce. Odborná náplň kurzu je také částečně přizpůsobena dosavadním zkušenostem a vědomostem zájemců a jejich podnikatelským aktivitám. Přednášková činnost je zajišťována odborníky z řad pedagogického sboru a předních zemědělských podniků.

Při závěrečných zkouškách absolventi kurzu osvědčili výborné znalosti, obhájili zajímavé projekty a podnikatelské záměry a stali se tak podle vyjádření zkušební komise, ve které společně zasedli představitelé Ministerstva zemědělství, Asociace soukromých zemědělců, zástupci České zemědělské univerzity v Praze a pořádající školy, zkušenými pokračovateli a budoucími nositeli zemědělské tradice, která vždycky měla vynikající úroveň a vysokou společenskou prestiž.

V květnu loňského roku proběhla na naší škole kontrola pracovníky Ministerstva zemědělství ČR a ÚZEI Praha ohledně obsahové náplně kurzu, jeho časového harmonogramu, organizačního, materiálního a personálního zabezpečení včetně kontroly veškeré dokumentace, úrovně Deníků praxe, absolventských projektů a výstupních písemných testů posluchačů kurzu, a to s vynikajícím hodnocením.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

 

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře pořádá opět v tomto školním roce 2018 – 2019 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Tento kurz nahrazuje minimální zemědělské vzdělání potřebné pro zahájení činnosti a podnikání v zemědělství a je nezbytným předpokladem pro získání patřičných dotací / Mladý zemědělec /. Kurz bude otevřen a zahájen při minimálním počtu zájemců – 8.

Předpokládaný termín zahájení: polovina října 2018

Předpokládaný termín ukončení: měsíc únor 2019

Cena kurzu: 12.500,- Kč

Výstupy kurzu: 1/ zpracovaný podnikatelský záměr

                            2/ úspěšné zvládnutí výstupního testu – 70 otázek

                           3/ zaplacený poplatek

                           4/ vypracovaný a odevzdaný Deník praxe    

Přihlášky:

Zájemci o kurz získají bližší informace u Ing. Ladislava Kostrůnka, vedoucího praktického výcviku VOŠ a SZeŠ v Táboře.

Mobil:. +420 776 125 534

Telefon:+420 380 421030-1

E-mail: px@szestabor.cz,

Přihlášky ke kurzu je možno zasílat poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem či telefonicky u vedoucího praktického výcviku.