Praxe

Obor              : 41 – 41 M/01 AGROPODNIKÁNÍ

Zaměření       :  Chov koní,  Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat,

                         Projektový management

Maturitní okruhy z praxe - Agropodnikání

 

Základní část – 15 otázek

1/ Plánování hnojení a chemické ochrany

2/ Určení výnosu a botanické složení trvalých travních porostů

3/ Základy účetnictví

4/ Vážení telat a výpočet přírůstků

5/ Sklizeň a konzervace pícnin

6/ Agrobiologická kontrola porostů

7/ Dojení a ošetřování mléka

8/ Výživa a krmení skotu

9/ Daňová evidence

10/ Kalkulace v zemědělském podniku

11/ Osevní plán, osevní postup, plánování potřeby osiv a sadby

12/ Exteriér skotu, užitkovost a reprodukce

13/ Daň z příjmů fyzických osob / DP FO /

14/ Zoohygiena a welfare hospodářských zvířat

15/ Rozbor hospodaření školního statku

 

Zaměření - Chov koní

1/ Postrojení koně pro jeho využití v lehkém tahu

2/ Posuzování exteriéru koně a jeho chodů

3/ Základní péče o koně

4/ Posouzení zdravotního stavu koně

5/ Ustájení koní

6/ Příprava koně a jezdce na jezdecký výcvik

7/ Grafický popis koně, měření koně

8/ Charakteristika ustájených koní

9/ Lonžování koně

10/ Přeprava koně na závody

 

Zaměření – Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat

1/ Rozmetadlo chlévského hnoje, manipulátor

2/ Postřikovač, chemická ochrana, rozmetadlo průmyslových hnojiv

3/ Sazeč brambor

4/ Obsluha motorové pily a malé mechanizace

5/ Dojící zařízení

6/ Secí stroj, setí

7/ Technologie chovu ovcí

8/ Technologie svařování

9/ Orba – základní zpracování půdy, pluhy

10/ Rotační žací stroj, sklizeň pícnin

 

  Zaměření – Projektový management

1/ ESIF, základy regionální politiky a její nástroje

2/ Evropská integrace, instituce, evropské právo

3/ NUTS a demografické aspekty v ČR

4/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský fond pro regionální

    rozvoj, programové dokumenty v ČR

5/ Státní zemědělský intervenční fond

6/ Zásady správné zemědělské praxe, LPIS

7/ Navrhni projekt

8/ Operační program Životní prostředí

9/ Venkov, charakteristika, SWOT analýza obce, možnosti rozvoje a obnovy

10/ OP pro venkovské obce, organizace rozvoje venkova s důrazem na MAS