Projektový management

Maturitní okruhy z projektového managementu

1.      Historický vývoj ES – EU

2.      Kvantitativní a kvalitativní aspekty evropské integrace

3.      Evropské ústřední instituce

4.      Evropské právo a jeho jiné názvy

5.      HMU, rozpočet EU

6.      Evropské strukturální a investiční fondy

7.      Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Operační programy (OP)

8.      Evropský námořní a rybářský fond, OP Rybářství

9.      MAS a další organizace působící ve venkovském prostoru

10.  Politiky ES – EU, NUTS, demografický vývoj

11.  Zásady správné zemědělské praxe

12.  Konvenční a ekologické zemědělství

13.  Charakteristika venkovských oblastí

14.  Program rozvoje venkova

15.  Návrh a zpracování projektu

16.  Hlavní cíle a priority Společné zemědělské politiky EU

17.  Státní zemědělský intervenční fond

18.  Vztah zemědělství k venkovským oblastem

19.  Perspektiva rozvoje venkova v ČR

20.  SWOT analýza při hodnocení obce

 

1. Historický vývoj ES – EU

ESUO, EHS, ESAE a východiska ve vztahu k mezinárodní situaci

70. a 80. léta

Maastrichtská smlouva, Lisabonská smlouva

Aktuální problémy EU (cca posledních 5 let)

2. Kvantitativní a kvalitativní aspekty evropské integrace 

Rozšiřování ES – EU do současnosti, porovnání ESUO, EHS a SZP

Stupně ekonomické integrace

AJE

Schengenské dohody, schengenský prostor

Měnová unie – význam, virtuální a reálná měna

Druhý a třetí pilíř Maastrichtského chrámu

3. Evropské ústřední instituce

sídlo obsazení, pravomoci, předsednictví, osobnosti

Rady

Evropský parlament

Evropská komise

Evropský soudní dvůr, Tribunál

Evropský účetní dvůr

Evropská centrální banka

4. Evropské právo a jeho jiné názvy

Rozdělení a rozdíly v porovnání s národním právem

Přijímání primárního/sekundárního práva

Druhy právních norem dle významu (příklady)

Legislativní proces, fáze, charakteristika evropského práva

5. HMU, rozpočet EU

Etapy budování HMU, euro, bankovky a mince

Eurozóna, Euroland

Překážky volného pohybu zboží, druhy a příklady

Porovnání národního a evropského rozpočtu

Příjmy a výdaje evropského rozpočtu

Rozpočtové pravomoci Evropského parlamentu

6. Evropské strukturální a investiční fondy

Historický vývoj regionální politiky

Vztah mezi regionální a strukturální politikou

Principy RP/SP

Přehled ESIF za období 2014 – 2020, jejich řídící orgány v ČR a charakteristika 

zaměření jejich operačních programů

7. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Operační programy (OP)

Charakteristika zaměření fondu

Operační programy obecně

Rozdělení regionů do kategorií situace v ČR

NUTS 2, charakteristika význam

Příklad dobré praxe na konkrétním realizovaném projektu

Studentský program zaměřený na studium v zahraničí, význam, uznávání kreditů

8. Evropský námořní a rybářský fond, OP Rybářství

Význam a rozdělení rybolovu, problémy současného období 

Spotřeba v ČR, v EU, ve světě, vlastnosti rybího masa

Akvakultura, východiska, slabé a silné stránky

Předpokládaný vývoj akvakultury v ČR

Kultivace prodeje ryb a rybích výrobků

Příklady dobré praxe – příklady z OP Rybářství 

9. MAS a další organizace působící ve venkovském prostoru

Venkov, venkovský prostor, venkovské obce

Znaky venkova

MAS, základní charakteristika, obecné principy, standardizace

SCLLD a OP využívané MAS

Další organizace rozvoje venkova, jejich zaměření 

10. Politiky ES – EU, NUTS, demografický vývoj

Politika v evropském pojetí

Rozdělení politik, příklady

NUTS, rozdělení dle úrovní a příklady v ČR

Význam demografického sledování, způsob sběru dat

Demografické ukazatele, jejich charakteristika

Současný stav a jeho shrnutí

První a druhá demografická revoluce

11. Zásady správné zemědělské praxe

Důvody zavedení ZSZP – eroze, biodiverzita, degradace půdy

Kde je plnění ZSZP povinné – charakterizujte zranitelné oblasti, hnojiva s rychle 

a pomalu uvolnitelným dusíkem

Vyjmenujte 8 zásad správné zemědělské praxe

12. Konvenční a ekologické zemědělství

Charakteristika konvenčního zemědělství 

Charakteristika ekologického zemědělství, % zastoupení v ČR

Důvody propagace ekologického zemědělství

13. Charakteristika venkovských oblastí

Charakterizujte ČR z pohledu OECD – počet obyvatel, hustota zalidnění, 

jednotky NUTS

Kategorie venkovských sídle, problémy venkova

Zdroje rozvoje venkova

14. Program rozvoje venkova

Programové období, finanční částka, využití programu a dotací

Cíle PRV

6 priorit PRV

15. Návrh a zpracování projektu

Kroky spojené s podáním žádosti o dotaci

Projektový záměr, přílohy k projektové žádosti

Realizace projektu – harmonogram, monitorovací zpráva, kontroly

16. Hlavní cíle a priority Společné zemědělské politiky EU

Důvody zavedení SZP v EU, financování 

Cíle SZP

Priority SZP 

17. Státní zemědělský intervenční fond

Co zajišťuje a kde sídlí

Co poskytuje

Druhy dotací

18. Vztah zemědělství k venkovským oblastem

Vliv zemědělství na život na venkově – zaměstnanost, životní prostředí

Dotační politika – PRV

Změny na venkově po vstupu do EU

19. Perspektiva rozvoje venkova v ČR

Problémy venkovských oblastí

Využití projektů a dotací 

Tradice na venkově, příklady dobrých projektů, satelity, podpora podnikání

20. SWOT analýza při hodnocení obce

Vysvětlete pojem SWOT analýza – použití, přednosti analýzy

Na vymyšleném projektu pro obec (př. Stavba ubytovny, koupaliště, kulturního 

střediska, domova důchodců, mateřské školy, …) vytvořte SWOT analýzu

Uveďte rizika a silné stránky většiny obc