Zápis ŠR 270923

Zasedání školské rady  27. 09. 2023

konané ve VOŠ a SZeŠ  Tábor, Nám. T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor

 

Přítomni:

Zúčastnili se:

Ing. Miloš Lamač

Ing. Petra Bontea, DiS.

Ing. Zuzana Prokopová

Jaroslava Cipínová

Richard Moran

Ing. Martin Habart

Jiří Šonka

 

Ing. Blažena Hořejší – ředitelka školy

Nepřítomni:

 

Eliška Cvachová

Ing. Lenka Koubková

 

 

Program:

1.     Představení ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor

2.     Schválení Jednacího řádu ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor a program zasedání

3.     Volba předsedy a dalších funkcí ŠR VOŠ a SZeŠ

4.     Výroční zpráva VOŠ a SZeŠ Tábor

5.     Různé

 

Bod č. 1 - Představení ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor

ŠR má 9 členů ve složení:

Za pedagogické pracovníky školy – Ing. Miloš Lamač, Ing. Petra Bontea, DiS., Ing. Zuzana Prokopová

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty – Jaroslava Cipínová, Richard Moran, Eliška Cvachová

Za zřizovatele školy – Ing. Martin Habart, Ing. Lenka Koubková, Jiří Šonka

 

Bod č. 2 - Schválení jednacího řádu ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor a program zasedání

Projednání Jednacího řádu školské rady dle §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Usnesení: ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor odsouhlasila Jednací řád školské rady a průběh zasedání školské rady. (7 hlasů pro)

 

 

Bod č.  3 - Volba předsedy a dalších funkcí ŠR VOŠ a SZeŠ

Na funkci předsedy ŠR VOŠ a SZeŠ byl navržen pan Jiří Šonka, na funkci místopředsedkyně byla  navržena Ing. Petra Bontea, DiS., která byla současně jmenována zapisovatelkou z jednání ŠR VOŠ a SZeŠ

Usnesení: ŠR VOŠ a SZeŠ zvolila do funkce předsedy pana Jiřího Šonku, a do funkce místopředsedkyně Ing. Petru Bonteu, DiS. (7 hlasů pro)

 

Bod č. 4 - Výroční zpráva VOŠ a SZeŠ Tábor

Ing. Hořejší, ředitelka školy seznámila členy ŠR VOŠ a SZeŠ s obsahem Výroční zprávy VOŠ a SZeŠ Tábor v následujících základních bodech:

a)     základní údaje o škole

b)     přehled oborů vzdělání

c)     personální zabezpečení školy

d)     údaje o přijímacím řízení

e)     výsledky vzdělávání a výchovy

f)      prevence sociálně patologických jevů

g)     další vzdělávání pedagogických pracovníků

h)     údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i)      základní údaje o hospodaření školy

j)      údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

k)     zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

l)      zahraniční spolupráce

m)   mimoškolní a volnočasové aktivity

n)     záměry školy, směr dalšího vývoje

o)     Školní statek v Měšicích

 Usnesení: ŠR VOŠ a SZeŠ odsouhlasila Výroční zprávu VOŠ a SZeŠ. (7 hlasů pro)

 

Bod č. 5 – Různé

Ing. Hořejší, ředitelka školy informovala přítomné o podepsání smlouvy se ZOO Větrovy, která je zastoupená  RNDr. Evženem Korcem, CSc. Žáci zde mohou vykonávat odbornou praxi.

Dále přítomné informovala o zavedení doučování, které je financováno z MŠMT. Zmínila také úspěšnost u maturitních zkoušek. Zúčastněným dále podala informaci o zjišťování tělesné a čtenářské gramotnosti, které proběhne na škole. Dále seznámila přítomné s připravovanými projekty – opravou Domova mládeže a také administrativní budovy Školního statku.

 

Zapsala: Ing. Petra Bontea, DiS.