Zápis ŠR 13062018

Zápis z jednání Školské rady VOŠ a SZeŠ Tábor

Datum konání:  13.6. 2018

Přítomni: p. Šonka, Ing. Fišer, Ing. Kazda, Ing. Plašilová, Ing. Maroušek, Ing. Šmídová, RNDr. Říha, Ing. Kostrůnek, Ing. Habart

Omluveni: p. Turek, p. Matyš

Hosté: Ing. Hořejší

 

Program:

1. Hospodaření školy

2. Školní řád VOŠ a SZeŠ Tábor - změny

3. Maturitní zkoušky 2017/2018

4. Změny ve vzdělávací nabídce školy 

5. Projekt JHK, OPVVV, IROP

6. Různé

 

ad 1) 

Členové ŠR byli informováni o výsledcích hospodaření školy za rok 2017, podílu jednotlivých činností na hospodářském výsledku a finančních prostředcích na rok 2017. Materiály s hospodařením školy k dispozici ve Výroční zprávě na stránkách školy v povinných informacích. Ř. informovala o přípravě nového financování škol.

 

ad 2)

Informace o 2. dodatku ke školnímu řádu střední školy,  který nabyde účinnosti od 1. 9. 2018. Školní řády byly schváleny.

 

ad 3)

Maturitní zkoušky 2017/18 v jarním termínu byly úspěšné pouze pro část žáků 4. ročníků. Nutné zvýšit maturitní přípravu žáků již od počátku 4. ročníku, pro informaci rodičů o průběhu přípravy je uspořádána schůzka s učiteli a rodiči  v průběhu září – začátek října. Zkušenost – malá účast rodičů.

 

ad 4)

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme pouze obor Agropodnikání se zaměřeními: Chov koní, Zahradní a krajinářské úpravy, Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat, Projektový managament.  VOV – nabídka nového zaměření v rámci oboru Péče o krajinu

 

ad 5)

Ve školním roce 2017/2018 začal na škole projekt JHK – Cesta k práci v rámci kterého žáci při odborných workshopech – personální záležitosti, finanční gramotnost, výuce s odborníky z praxe a odborných praxích u zaměstnavatelů měli možnost rozšířit své znalosti o nové poznatky z praxe. Projekt se setkal s velkým zájmem žáků i učitelů školy. Je určen pouze pro 4. ročníky.

 

ad 6)

Informace o projektu IROP – Rekonstrukce cvičné haly , laboratoří .

Poradní sbor (viz zápis září 2017) – začne pracovat. Povede ing. Kostrůnek   

 

Zapsala : Ing. Šmídová Jana