Zápis ŠR 270623

Datum konání: 27. 6. 2023

Přítomni: Ing. Habart, p. Šonka, Ing. Kazda, Mgr. Sokolová

Ředitelka školy: Ing. Hořejší

Omluveni: Mgr. Kvasničková, Ing. Lamač, Bc. Vilímková, pí. Zástěrová, p. Mareček

Program zasedání:

Program:

1. Výsledky hospodaření školy 2022

2. Zhodnocení volebního období, plnění koncepce školy do roku 2020-2025 poděkování

3. Různé – výsledky MZ, přijímací řízení, doplnění školního řádu, projektová činnost

Ad 1)

Ředitelka školy Ing. Hořejší informovala členy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor s výsledky hospodaření školy v roce 2022 a seznámila s rozpočtem na rok 2023.

Ad 2)

Ředitelka školy Ing. Hořejší seznámila členy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor s koncepcí školy pro další roky.  V oblasti investiční se jedná především o probíhající rekonstrukci elektroinstalace ve školní budově (druhé patro) a plánovanou výstavbu skleníků v Botanické zahradě.

 Ředitelka školy poděkovala stávající školské radě za činnost v uplynulém období a seznámila ŠR  s nově zvolený členy ŠR na období 2023 - 2026

Ad 3)

Ing. Hořejší informovala školskou radu s projektovou činností školy. Studenti školy se účastní zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus (Portugalsko, Skotsko, Slovinsko). Zároveň během školního roku 2022/2023 se škola zapojila do dalšího projektu Šablony III, v rámci kterého vyučující absolvují jazykové pobyty (Irsko, Malta) a rozvíjejí se v dalších kompetencích v nabízených školeních a online seminářích.

Při jarním termínu maturitních zkoušek dosáhla v řádném termínu úspěšnost studentů  u profilové 57%. uspěšnost 93 % ve společné části  Ředitelka školy dále obeznámila radu s výsledky přijímacího řízení na střední školu, s počtem přihlášek a počtem přihlášených studentů na jednotlivé obory. Konečný počet přijatých žáků je 60. 

Zároveň oznámila záměr otevřít na VOŠ pouze dálkové studium. 

Zapsala: Mgr. Sokolová