Zápis ŠR 27092017

Zápis z jednání Školské rady VOŠ a SZeŠ Tábor

Datum konání:  27. 9. 2017

Přítomni: p. Šonka, Ing. Fišer, Ing. Kazda, Ing. Šmídová, Ing. Hák, RNDr. Říha, Ing. Kostrůnek,  Ing. Habart, p. Benešová, Mgr. Zadražilová, p. Matyš.

Ředitelka školy: Ing. Hořejší

Omluveni:     0   

Program:

  1. Představení ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor
  2. Schválení jednacího řádu ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor a program zasedání
  3. Volba předsedy a dalších funkcí ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor
  4. Výroční zpráva VOŠ a SZeŠ Tábor
  5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
  6. Různé

  

ad 1)

ŠR má 12 členů ve složení:

Za pedagogické pracovníky školy – Ing.Ladislav Hák,  Ing. Jana Šmídová, RNDr. Jan Říha, Ing. Ladislav Kostrůnek

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty – Mgr. Zadražilová, p. Benešová, Pavel Matyš, Erich Turek

Za zřizovatele školy – Ing. Jaroslav Kazda, Ing. Jan Fišer, Jiří Šonka, Ing. Martin Habart

 

ad 2)

Projednání Jednacího řádu školské řady dle 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor jednomyslně odsouhlasila Jednací řád školské rady a průběh zasedání školské rady.

 

ad 3)

Na funkci předsedy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor byl navržen pan Jiří Šonka. Pro projednání návrhu byl p. Šonka jednomyslně do funkce předsedy schválen.

Místopředsedkyní byla ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor zvolen …... Současně byla jmenována zapisovatelkou z jednání ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor.

 

ad 4)

Ing. Hořejší, ředitelka školy, seznámila členy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor s obsahem Výroční zprávy VOŠ a SZeŠ Tábor v následujících základních bodech:

a)      základní údaje o škole

b)      přehled oborů vzdělání

c)      personální zabezpečení školy

d)      údaje o přijímacím řízení

e)      výsledky vzdělávání a výchovy

f)       prevence sociálně patologických jevů

g)      další vzdělávání pedagogických pracovníků

h)      údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

i)       údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

j)       základní údaje o hospodaření školy

k)      údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

l)       zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

m)   předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

n)      spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery

o)      zahraniční spolupráce

p)      mimoškolní a volnočasové aktivity

q)      záměry školy, směr dalšího vývoje

r)       Školní statek v Měšicích

 

ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor jednohlasně odsouhlasila obsah Výroční zprávy VOŠ a SZeŠ Tábor.

 

ad 5) Ředitelka školy seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018

 

ad 6) Ředitelka školy požádala ing. Kostrůnka, pana Šonku, ing. Habarta a ing. Kazdu zda by byli ochotni tvořit poradní sbor z hlediska spolupráce školy a praxe. Pověřila jednáním ing. Kostrůnka

 

Zapsala: Ing. Olga Plašilová