Zápis ŠR 28062022

Datum konání: 28.6.2022

Přítomni: Ing. Habart, p. Šonka, Ing. Kazda, Ing. Lamač, Mgr. Kvasničková, Mgr. Sokolová

Ředitelka školy: Ing. Hořejší

Omluveni: Bc.Vilímková, pí.Zástěrová, p. Mareček

Program:

1. Výsledky hospodaření školy 2021

2. Koncepce školy 2022 – 2025

3. Doplnění Školního řádu VOŠ a SZeŠ Tábor

4. Různé

Ad 1)

Ředitelka školy Ing. Hořejší seznámila členy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor s výsledky hospodaření školy v roce 2021. Během roku 2022 se očekává nárůst nákladů za energie ale i na dalších vstupech.

ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor jednohlasně odsouhlasila výsledky hospodaření školy.

Ad 2)

Ředitelka školy Ing. Hořejší seznámila členy ŠR VOŠ a SZeŠ Tábor s koncepcí školy pro příští tři roky. V oblasti investiční se jedná především o probíhající rekonstrukci elektroinstalace ve školní budově (první patro) a modernizaci školního statku (pořízení dojících robotů Lely Astronaut). V oblasti vzdělávací se jedná o novou koncepci organizace praxe studentů na školním statku v Měšicích.

Ad 3)

Ředitelka školy Ing. Hořejší předložila školské radě dodatek ke školnímu řádu, v kterém je formulován požadavek, aby studenti školy splnili prázdninovou praxi do 31.8. 2022 a tato povinnost se stala podmínkou pro postoupení do dalšího ročníku. Účast na praktickém výcviku oboru chov koní je stanovena na minimálně 75%, neúčast musí být doplněna taktéž do 31.8. ŠR VOŠ a SZeŠ dodatek jednohlasně schválila s platností od 1.7. 2022, studenti druhých a třetích ročníků budou s platností dodatku seznámeni prostřednictvím webových stránek školy a systému Bakalář.

Ad 4)

Ve dnech 7. a 8.4.2022 proběhla ve škole Celostátní soutěž oboru Agropodnikání, které se účastnilo celkem 17 škol.

Při jarním termínu maturitních zkoušek dosáhla v řádném termínu úspěšnost studentů 75%.

P.Šonka informoval o nové knize dr.Návary, ve které popisuje příběh p.Štěpána, bývalého školníka naší školy. Prosí o pomoc s prezentací a propagací této knihy. Ředitelka školy přislíbila při vhodné příležitosti uspořádání besedy se studenty školy a dále propagaci knihy během dne otevřených dveří školy či akcích na školním statku.

Zapsala: Kvasničková