Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

 

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, studentů, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců.

Škola vede Záznamy o činnostech zpracování, za které odpovídá, a to v písemné i elektronické podobě. Jsou k dispozici ve škole.

Škola plní svou informační povinnost správce osobních údajů tím, že na webových stránkách má vyvěšené Informace o zpracování osobních údajů.

Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

-      splnění právní povinnosti správce,

-      veřejný zájem správce,

-      oprávněný zájem správce,

-      splnění smlouvy,

-      ochrana životně důležitých zájmů,

-      souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

 

Zpracovává-li škola osobní údaje na základu veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

-          zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@szestabor.cz

-          zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Blažena Hořejší, Náměstí T.G. Masaryka 788, 390 02 Tábor

 

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést:

-          zasláním zprávy na e-mailovou adresu: reditel@szestabor.cz

-          zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Blažena Hořejší, Náměstí T.G. Masaryka 788, 390 02 Tábor

 

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

-          právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);

-          právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);

-          právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);

-          právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);

-          právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20);

-          právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce

(čl. 21);

-          právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

a Středisko služeb školám,

České Budějovice, Nemanická 7

gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor

 

 

Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:

 

jméno Blažena Hořejší

adresa Náměstí T.G. Masaryka 788, 390 02 Tábor

telefon 39 899 88 23

e-mail reditel@szestabor.cz